dimecres, 24 de març de 2010

LA PLATAFORMA INTERPOSA UN RECURS D’ALÇADA CONTRA L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS QUE ARA AUTORITZARIA EL KARTING

La Plataforma Stop Kàrting Llinars ha interposat un recurs d’alçada davant la presidenta del Consell Català de l’Esport fonamentat en la manca d'avaluació ambiental del Pla, alhora que ha sol·licitat al Departament de Medi Ambient i Habitatge que requereixi a Esports que la modificació del Pla de Xarxa de Tecnificació Esportiva (PXTE) compleixi amb la legislació ambiental.
La Plataforma fa una crida al Govern de la Generalitat a prendre acords que s'adaptin al marc legal vigent.

Com ja va anunciar fa uns dies, la Plataforma Stop Kàrting ha interposat un recurs d’alçada davant el Consell Català de l’Esport per la modificació del PXTE (resolució VCP/483/2010 de 23 de febrer), pla que preveia l’emplaçament de l’equipament d’un circuit internacional de kàrting a l’àmbit territorial de les Comarques Centrals. Amb aquesta modificació, el Consell Català de l'Esport pretenia esmenar la manca d'adequació de la proposta de circuit a Llinars amb el planejament sectorial d'equipaments esportius i la impossibilitat de fer efectiva la subvenció d'1'8 milions d'euros anunciada a tort i a dret a la Federació Catalana d'Automobilisme per la construcció del circuit. Ara, amb aquesta modificació fraudulenta se situaria aquest equipament al municipi de Llinars del Vallès.
La tramitació d'aquesta modificació s'ha realitzat en contra de la tramitació establerta en la legislació ambiental catalana (la llei 6/2009, d'avaluació ambiental de plans i programes). En aquest recurs d’alçada la Plataforma sol·licita que el Consell Català de l'Esport decreti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat de manera immediata i que es declari la nul·litat de ple dret de la modificació del PXTE. El recurs es fonamenta en la nul·litat de la resolució per l’incompliment explícit de l'article 7 de la llei esmentada i que obliga a sotmetre al procediment d’avaluació ambiental estratègica els plans sectorials, i per l'incompliment de l’article 8 de la mateixa Llei 6/2009, que obligaria el Pla, entès com un “pla d’instal·lacions i equipaments esportius”, a sotmetre'l a una decisió prèvia sobre la necessitat o no de sotmetre’l a avaluació ambiental estratègica.
La Plataforma també ha sol·licitat paral·lelament al Departament de Medi Ambient i Habitatge que requereixi prèviament el Consell Català de l'Esport per tal que derogui la resolució, anul·li la modificació i la tramiti de nou d'acord amb el marc ambiental català. En el cas que el Consell Català de l'Esport no respongués a l’esmentat requeriment, la Plataforma insta el Departament de Medi Ambient i d’Habitatge a impugnar la validesa de la modificació del Pla en la via contenciosa administrativa.
La Plataforma apel·la al rigor del Govern de la Generalitat en els acords que impulsa. Sorprèn enormement la manca d'adequació d'aquesta modificació al marc legal vigent i la manca de mecanismes interns que haurien d'haver impedit l'aprovació d'un acord contrari al nostre marc legal.

Plataforma Stop Kàrting Llinars
Cardedeu, Llinars del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor, 24 de març de 2010

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada