dimecres, 24 de març del 2010

EI, QUE SORTIM A LA TELE !!

LA PLATAFORMA INTERPOSA UN RECURS D’ALÇADA CONTRA L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS QUE ARA AUTORITZARIA EL KARTING

La Plataforma Stop Kàrting Llinars ha interposat un recurs d’alçada davant la presidenta del Consell Català de l’Esport fonamentat en la manca d'avaluació ambiental del Pla, alhora que ha sol·licitat al Departament de Medi Ambient i Habitatge que requereixi a Esports que la modificació del Pla de Xarxa de Tecnificació Esportiva (PXTE) compleixi amb la legislació ambiental.
La Plataforma fa una crida al Govern de la Generalitat a prendre acords que s'adaptin al marc legal vigent.

Com ja va anunciar fa uns dies, la Plataforma Stop Kàrting ha interposat un recurs d’alçada davant el Consell Català de l’Esport per la modificació del PXTE (resolució VCP/483/2010 de 23 de febrer), pla que preveia l’emplaçament de l’equipament d’un circuit internacional de kàrting a l’àmbit territorial de les Comarques Centrals. Amb aquesta modificació, el Consell Català de l'Esport pretenia esmenar la manca d'adequació de la proposta de circuit a Llinars amb el planejament sectorial d'equipaments esportius i la impossibilitat de fer efectiva la subvenció d'1'8 milions d'euros anunciada a tort i a dret a la Federació Catalana d'Automobilisme per la construcció del circuit. Ara, amb aquesta modificació fraudulenta se situaria aquest equipament al municipi de Llinars del Vallès.
La tramitació d'aquesta modificació s'ha realitzat en contra de la tramitació establerta en la legislació ambiental catalana (la llei 6/2009, d'avaluació ambiental de plans i programes). En aquest recurs d’alçada la Plataforma sol·licita que el Consell Català de l'Esport decreti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat de manera immediata i que es declari la nul·litat de ple dret de la modificació del PXTE. El recurs es fonamenta en la nul·litat de la resolució per l’incompliment explícit de l'article 7 de la llei esmentada i que obliga a sotmetre al procediment d’avaluació ambiental estratègica els plans sectorials, i per l'incompliment de l’article 8 de la mateixa Llei 6/2009, que obligaria el Pla, entès com un “pla d’instal·lacions i equipaments esportius”, a sotmetre'l a una decisió prèvia sobre la necessitat o no de sotmetre’l a avaluació ambiental estratègica.
La Plataforma també ha sol·licitat paral·lelament al Departament de Medi Ambient i Habitatge que requereixi prèviament el Consell Català de l'Esport per tal que derogui la resolució, anul·li la modificació i la tramiti de nou d'acord amb el marc ambiental català. En el cas que el Consell Català de l'Esport no respongués a l’esmentat requeriment, la Plataforma insta el Departament de Medi Ambient i d’Habitatge a impugnar la validesa de la modificació del Pla en la via contenciosa administrativa.
La Plataforma apel·la al rigor del Govern de la Generalitat en els acords que impulsa. Sorprèn enormement la manca d'adequació d'aquesta modificació al marc legal vigent i la manca de mecanismes interns que haurien d'haver impedit l'aprovació d'un acord contrari al nostre marc legal.

Plataforma Stop Kàrting Llinars
Cardedeu, Llinars del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor, 24 de març de 2010

dijous, 4 de març del 2010

NOVA IRREGULARITAT EN LA TRAMITACIÓ DEL KÀRTING DE LLINARS

Nota de premsa
El Consell Català de l'Esport intenta, en una modificació del Pla de la xarxa de
tecnificació esportiva de Catalunya irregular, esmenar problemes formals que
impossibilitarien la ubicació del kàrting a Llinars i l'atorgament de la subvenció per la seva construcció.
La Plataforma Stop Kàrting Llinars reclama responsabilitat a les administracions públiques.

El Pla de la xarxa de tecnificació esportiva de Catalunya i el kàrting de Llinars
Aquest dilluns passat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava l'anunci de la 2a modificació del Pla de la xarxa de tecnificació esportiva de Catalunya
(http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5577/10053125.pdf). Aquest pla, que ve a ser un pla sectorial en l'àmbit esportiu, planifica els equipaments de tecnificació a Catalunya, dotant el nostre país d'instal·lacions específiques per facilitar l'assoliment de l'excel·lència dels esportistes catalans en diferents modalitats i amb una distribució territorial que contribueixi a l'equilibri i tingui relació amb les llicències federatives i esportives. El Pla fou aprovat el 2006 i emmarcà l'atorgament de subvencions a ajuntaments, federacions i clubs. Ja en aquell pla (http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/menuitem.497764a246a472ca21740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=c147, pàgina 24) hi figurava la construcció d'un circuit de kàrting internacional, però assignat a l'àmbit territorial de les Comarques Centrals. La possible implantació del circuit de kàrting internacional a Llinars del Vallès, una vegada abandonada la pretensió d'ubicar-lo a Rajadell per part dels promotors, suposava una clara contradicció entre el planejament sectorial i la proposta concreta d'ubicació. Aquesta irregularitat ja fou posada en relleu per part de la Plataforma Stop Kàrting en diferents fases de la tramitació administrativa i en la reunió que mantinguérem amb el director del Consell Català de l'Esport, el Sr. Carles Macián. Per si no fos poc, aquesta contradicció podia plantejar dubtes sobre la legalitat de l'atorgament d'una subvenció a la Federació Catalana d'Automobilisme per part del Consell Català de l'Esport. Ara, amb aquesta modificació, el Consell pretén esvair les contradiccions pel que fa a la ubicació del circuit i evitar els problemes formals amb l'atorgament de la subvenció per la construcció del circuit. Hem de dir que hem estat coneixedors d’aquest canvi d’ubicació, no per la 2ona modificació del Pla que segons el mateix decret publicat al DOGC es pot trobar en el web de la Secretaria General d‘Esports, i que curiosament ens ha estat impossible de trobar, sinó per la nota informativa que apareix al mateix web. Consulteu la mateixa nota informativa del Consell clicant aquí.

La nova irregularitat: nou recurs
En el mateix decret no es fa cap referència a si aquest Pla ha estat sotmès a avaluació ambiental i tampoc ens consta que el Departament de Medi Ambient i Habitatge hagi pres cap acord sobre la conveniència o no de sotmetre aquest pla sectorial esportiu a l’avaluació ambiental.
Des de la Plataforma Stop Kàrting Llinars volem fer públic que, més enllà de les discrepàncies sobre la possible ubicació del circuit de kàrting internacional a Llinars del Vallès, la tramitació del Pla de la xarxa de tecnificació esportiva de Catalunya que ha realitzat el Consell Català de l'Esport contravé la tramitació ambiental establerta en la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, tant per als plans i programes formulats de nou com per les modificacions dels preexistents. No entenem perquè el Consell Català de l'Esport hagi obviat aquesta tramitació: administracions, entitats i particulars hi estem obligats, els primers amb més interès que ningú pel caràcter exemplaritzant que se'ls suposa. Al nostre entendre, la resolució publicada pel Consell Català de l'Esport en el DOGC pot esdevenir nul·la de ple dret. Aquesta és l'argumentació, sintetitzada, que formularem en el recurs per via administrativa que interposarem.
Esperem no haver d'acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa per resoldre aquesta tramitació: seria un altre malaurat exemple de la parcialitat amb què l'administració pot arribar a intervenir en els afers públics quan és part interessada.
Alhora que interposarem el recurs davant el Consell Català de l'Esport, la Plataforma també
reclamarà la intervenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge, l'òrgan ambiental que ha de vetllar també per la correcta aplicació de la legislació ambiental.

Les tramitacions han de respondre a la imparcialitat i a l'interès públic
La Plataforma Stop Kàrting Llinars vol posar èmfasi especial en la tramitació exprés (ajustada a llei o no) que està tenint el circuit de kàrting internacional a Llinars. Diferents fases de tramitació (a l'ajuntament, a diversos departaments de la Generalitat que han informat o intervingut, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona) demostren que quan hi ha una aposta política per un projecte les tramitacions poden ser molt àgils. Es pot contraposar molt fàcilment aquesta agilitat amb molts altres expedients (tant és si són d'iniciativa pública com privada) que tenen ritmes molt més lents que creen un greuge comparatiu amb altres ciutadans i ciutadanes.
Quins són els interessos o compromisos adquirits que impulsen l'administració a saltar-se el
compliment de l'aplicació de la legislació o impulsar un canvi de qualificació per admetre un ús explícitament prohibit en un sòl no urbanitzable especialment protegit?
Per si no fos poc, a més d'aquests tracte extremadament favorable, els promotors del kàrting asseguren disposar d'un crèdit de 4 milions d'euros de l'Institut Català de Finances, quan la petita i mitjana empresa de Catalunya en disposarà de 75 per poder superar l'escenari de crisi econòmica.
La Plataforma Stop Kàrting Llinars pot arribar a entendre els interessos dels promotors del kàrting per accelerar els processos. Consulteu el calendari de competicions de la Federació Catalana d'Automobillisme clicant aquí: hi trobareu una cursa programada a Llinars el 13 i 14 de novembre.
Però de cap manera això justifica que l'administració pública hagi de rebaixar la seva responsabilitat.
Massa tractes de favor per part de les administracions (adaptacions a mida de plans sectorial i de planejament urbanístic, subvencions, facilitats financeres...). El kàrting de Llinars té tant d'interès públic?

Plataforma Stop Kàrting LLinars
Cardedeu, Llinars del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor, 4 de març de 2010

Més informació:
stopkartingllinars@gmail.com

dimarts, 2 de març del 2010

Dimecres 3 de març a les 20 h, reunió de la Plataforma

Aquest dimecres 3 de març es convoca reunió de la Plataforma Stop kàrting a les 20:00h a Vil·la Paquita de Cardedeu

dilluns, 1 de març del 2010

20 de febrer: Hem fet arribar el nostre neguit a Carod Rovira durant la seva visita a Llinars del VallèsAprofitant la visita a Llinars del Vicepresident de la Generalitat Sr. Carod Rovira per inaugurar el nou poliesportiu el passat dissabte dia 20 de febrer, la Plataforma Stop Karting es va manifestar davant d'aquest equipament entregant-li al Sr. Carod un full informatiu i explicant-li el neguit de molts veïns davant de la construcció del kàrting.

Posteriorment diversos membres de la plataforma van enviar la següent carta al director del 9 Nou:

El senyor Carod Rovira sí va veure els membres de la Plataforma Stop Karting!

La Plataforma Stop Kàrting, que aglutina a ciutadans, entitats i grups municipals de tres municipis en contra de l’emplaçament del futur circuit internacional de karting a Llinars del Vallès, vol deixar constància que en l’edició d’EL 9NOU del 22 de febrer no s’esmenta la presència reinvindicativa de la Plataforma Stop Karting en la visita del Vicepresident del govern de la Generalitat, el Sr. Carod Rovira durant la inauguració oficial de la piscina municipal de Llinars del Vallès el dissabte 20 de febrer. Fet que sí ha estat recollit en d’altres mitjans escrits de la comarca.
A les 12 hores arribava des de l’ajuntament del municipi de Llinars del Vallès la comitiva oficial amb l’alcalde Sr. Martí Pujol, els regidors i regidores del consistori i amb la presència, com ja hem dit, del Vicepresident de la Generalitat Sr. Carod Rovira que, després de saludar als mitjans de comunicació, entrava a l’equipament a fer l’acte oficial de la inauguració.
Per motius que desconeixem, la notícia no esmenta que des de 2/4 de 12 del matí, un grup de persones de la Plataforma Stop Karting esperaven a la porta de la piscina per mostrar, amb tota la legimitat democràtica, el seu rebuig a aquesta infraestructura, mal anomenada “equipament esportiu” i per fer-li arribar la seva queixa al Sr. Caror Rovira. Recordem que el Vicepresident és el responsable polític directe de la Secretaria General de l'Esport, la qual ja té reservada una subvenció a fons perdut de 1.800.000€ i la que donarà el darrer vist i plau a aquest futur circuit internacional de kàrting .
La fotografia que acompanya aquest escrit mostra el moment que un membre de la plataforma lliura al Sr. Carod un full informatiu, a l’hora que li explica el neguit de molts veïns i veïnes per la construcció d’aquest circuit. La presència de la Plataforma Stop Karting fou evident pels veïns i veïnes que s’apropaven a demanar informació, pel Sr. Carod Rovira i pels mitjans de comunicació presents.
La presència democràtica dels membres de la Plataforma és un fet informatiu evident, agradi o no i així ha quedat recollit en d’altres mitjans de comunicació comarcal. I des de la Plataforma creiem necessari que els lectors i lectores d’aquest diari tinguin coneixement d’aquesta protesta i demanem que es publiqui aquest escrit, juntament, si és possible, amb la foto que testimonia la breu conversa amb el vicepresident Sr. Carod Rovira.
Agraïm per endavant l’esforç periodístic del seu diari en atendre la nostra petició.

Els sotasignants, membres de la Plataforma Stop Kàrting Llinars del Vallès:
Fidela Frutos (Portaveu de la Plataforma), Jordi Bonet, Mònica Casilari, Pau Díaz, Pilar Frutos, Carles Guinart, Joan Manel Martín, Carles Roca , Antonio Velasco i Maria Vidal