dijous, 4 de març del 2010

NOVA IRREGULARITAT EN LA TRAMITACIÓ DEL KÀRTING DE LLINARS

Nota de premsa
El Consell Català de l'Esport intenta, en una modificació del Pla de la xarxa de
tecnificació esportiva de Catalunya irregular, esmenar problemes formals que
impossibilitarien la ubicació del kàrting a Llinars i l'atorgament de la subvenció per la seva construcció.
La Plataforma Stop Kàrting Llinars reclama responsabilitat a les administracions públiques.

El Pla de la xarxa de tecnificació esportiva de Catalunya i el kàrting de Llinars
Aquest dilluns passat el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava l'anunci de la 2a modificació del Pla de la xarxa de tecnificació esportiva de Catalunya
(http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5577/10053125.pdf). Aquest pla, que ve a ser un pla sectorial en l'àmbit esportiu, planifica els equipaments de tecnificació a Catalunya, dotant el nostre país d'instal·lacions específiques per facilitar l'assoliment de l'excel·lència dels esportistes catalans en diferents modalitats i amb una distribució territorial que contribueixi a l'equilibri i tingui relació amb les llicències federatives i esportives. El Pla fou aprovat el 2006 i emmarcà l'atorgament de subvencions a ajuntaments, federacions i clubs. Ja en aquell pla (http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/menuitem.497764a246a472ca21740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=c147, pàgina 24) hi figurava la construcció d'un circuit de kàrting internacional, però assignat a l'àmbit territorial de les Comarques Centrals. La possible implantació del circuit de kàrting internacional a Llinars del Vallès, una vegada abandonada la pretensió d'ubicar-lo a Rajadell per part dels promotors, suposava una clara contradicció entre el planejament sectorial i la proposta concreta d'ubicació. Aquesta irregularitat ja fou posada en relleu per part de la Plataforma Stop Kàrting en diferents fases de la tramitació administrativa i en la reunió que mantinguérem amb el director del Consell Català de l'Esport, el Sr. Carles Macián. Per si no fos poc, aquesta contradicció podia plantejar dubtes sobre la legalitat de l'atorgament d'una subvenció a la Federació Catalana d'Automobilisme per part del Consell Català de l'Esport. Ara, amb aquesta modificació, el Consell pretén esvair les contradiccions pel que fa a la ubicació del circuit i evitar els problemes formals amb l'atorgament de la subvenció per la construcció del circuit. Hem de dir que hem estat coneixedors d’aquest canvi d’ubicació, no per la 2ona modificació del Pla que segons el mateix decret publicat al DOGC es pot trobar en el web de la Secretaria General d‘Esports, i que curiosament ens ha estat impossible de trobar, sinó per la nota informativa que apareix al mateix web. Consulteu la mateixa nota informativa del Consell clicant aquí.

La nova irregularitat: nou recurs
En el mateix decret no es fa cap referència a si aquest Pla ha estat sotmès a avaluació ambiental i tampoc ens consta que el Departament de Medi Ambient i Habitatge hagi pres cap acord sobre la conveniència o no de sotmetre aquest pla sectorial esportiu a l’avaluació ambiental.
Des de la Plataforma Stop Kàrting Llinars volem fer públic que, més enllà de les discrepàncies sobre la possible ubicació del circuit de kàrting internacional a Llinars del Vallès, la tramitació del Pla de la xarxa de tecnificació esportiva de Catalunya que ha realitzat el Consell Català de l'Esport contravé la tramitació ambiental establerta en la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, tant per als plans i programes formulats de nou com per les modificacions dels preexistents. No entenem perquè el Consell Català de l'Esport hagi obviat aquesta tramitació: administracions, entitats i particulars hi estem obligats, els primers amb més interès que ningú pel caràcter exemplaritzant que se'ls suposa. Al nostre entendre, la resolució publicada pel Consell Català de l'Esport en el DOGC pot esdevenir nul·la de ple dret. Aquesta és l'argumentació, sintetitzada, que formularem en el recurs per via administrativa que interposarem.
Esperem no haver d'acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa per resoldre aquesta tramitació: seria un altre malaurat exemple de la parcialitat amb què l'administració pot arribar a intervenir en els afers públics quan és part interessada.
Alhora que interposarem el recurs davant el Consell Català de l'Esport, la Plataforma també
reclamarà la intervenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge, l'òrgan ambiental que ha de vetllar també per la correcta aplicació de la legislació ambiental.

Les tramitacions han de respondre a la imparcialitat i a l'interès públic
La Plataforma Stop Kàrting Llinars vol posar èmfasi especial en la tramitació exprés (ajustada a llei o no) que està tenint el circuit de kàrting internacional a Llinars. Diferents fases de tramitació (a l'ajuntament, a diversos departaments de la Generalitat que han informat o intervingut, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona) demostren que quan hi ha una aposta política per un projecte les tramitacions poden ser molt àgils. Es pot contraposar molt fàcilment aquesta agilitat amb molts altres expedients (tant és si són d'iniciativa pública com privada) que tenen ritmes molt més lents que creen un greuge comparatiu amb altres ciutadans i ciutadanes.
Quins són els interessos o compromisos adquirits que impulsen l'administració a saltar-se el
compliment de l'aplicació de la legislació o impulsar un canvi de qualificació per admetre un ús explícitament prohibit en un sòl no urbanitzable especialment protegit?
Per si no fos poc, a més d'aquests tracte extremadament favorable, els promotors del kàrting asseguren disposar d'un crèdit de 4 milions d'euros de l'Institut Català de Finances, quan la petita i mitjana empresa de Catalunya en disposarà de 75 per poder superar l'escenari de crisi econòmica.
La Plataforma Stop Kàrting Llinars pot arribar a entendre els interessos dels promotors del kàrting per accelerar els processos. Consulteu el calendari de competicions de la Federació Catalana d'Automobillisme clicant aquí: hi trobareu una cursa programada a Llinars el 13 i 14 de novembre.
Però de cap manera això justifica que l'administració pública hagi de rebaixar la seva responsabilitat.
Massa tractes de favor per part de les administracions (adaptacions a mida de plans sectorial i de planejament urbanístic, subvencions, facilitats financeres...). El kàrting de Llinars té tant d'interès públic?

Plataforma Stop Kàrting LLinars
Cardedeu, Llinars del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor, 4 de març de 2010

Més informació:
stopkartingllinars@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada